Netscape DevEdge

Skip to: [content] [navigation]

CSS1 Support Chart

Reprinted with permission of Eric A. Meyer

Updated 14 January 2001

Basic Concepts
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
1.1 Containment in HTML PYQQQYY PYYY
LINK YYYYYYY YYYY
<STYLE>...</STYLE> YYYYYYY YYYY
@import NYQQQYY NYYY *
<x STYLE="dec;"> BYYYYYY BYYY *
1.2 Grouping YYYYYYY YYYY
x, y, z {dec;} YYYYYYY YYYY
1.3 Inheritance BYYYYYY BYYY *
(inherited values) BYYYYYY BYYY
1.4 Class selector YYQQQYY YYYY *
.class YYQQQYY YYYY
1.5 ID selector BYBBBYY BYBY *
#ID BYBBBYY BYBY
1.6 Contextual selectors BYYYYYY BYYY
x y z {dec;} BYYYYYY BYYY *
1.7 Comments YYYYYYY YYYY
/* comment */ YYYYYYY YYYY
Pseudo-Classes and Pseudo-Elements
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
2.1 anchor PYYYYPY PYYY
A:link YYYYYYY YYYY
A:active NYYYYNY NYYY
A:visited NYYYYYY NYYY
2.3 first-line NYNNYYY NYNY *
:first-line NYNNYYY NYNY
2.4 first-letter NYNNYYY NYNY *
:first-letter NYNNYYY NYNY
The Cascade
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
3.1 important NYYYYYY NYNY
!important NYYYYYY NYNY
3.2 Cascading Order BYYYYYY BYYY *
Weight sorting BYYYYYY BYYY
Origin sorting BYYYYYY BYYY
Specificity sorting BYYYYYY BYYY
Order sorting BYYYYYY BYYY
Font Properties
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
5.2.2 font-family YYYYYYY YYYY
<family-name> YYYYYYY YYYY
<generic-family> PYYYYYY YYYY
... serif YYYYYYY YYYY
... sans-serif YYYYYYY YYYY
... cursive NYYYYYY YYYY *
... fantasy NYYYYYY YYYY
... monospace YYYYYYY YYYY
5.2.3 font-style PYYYYYY PYYY
normal YYYYYYY YYYY
italic YYYYYYY YYYY
oblique NYYYYYY NYYY
5.2.4 font-variant NYQQQYY NYQY
normal NYYYYYY NYYY
small-caps NYQQQYY NYQY *
5.2.5 font-weight PYYYYYY PYYY
normal YYYYYYY YYYY
bold YYYYYYY YYYY
bolder NYYYYYY NYYY
lighter YYYYYYY NYYY
100 - 900 YYYYYYY YYYY
5.2.6 font-size YYPPPYY YYQY
<absolute-size> YYQQQYY YYQY
... xx-small - xx-large YYQQQYQ YYQY *
<relative-size> YYYYBYY YYYY
... larger YYYYBYY YYYY
... smaller YYYYBYY YYYY
<length> YYYYYYY YYYY
<percentage> YYYYYYY YYYY
5.2.7 font PYPPYYY PYQY
<font-family> PYYYYYY YYYY
<font-style> PYYYYYY YYYY
<font-variant> NYQQQYY NYQY
<font-weight> PYYYYYY YYYY
<font-size> YYQQPYY YYYY
<line-height> BYYYYYY BYYY
Color and Background Properties
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
5.3.1 color YYYYYYY YYYY
<color> YYYYYYY YYYY
5.3.2 background-color BYYYYYY BYYY
<color> BYYYYYY BYYY *
transparent BYYYYBY BYYY *
5.3.3 background-image YYYYYYY YYYY
<url> YYYYYYY YYYY
none YYYYYYY YYYY
5.3.4 background-repeat BYPYYYY BYYY
repeat YYBYYYY YYYY *
repeat-x PYBYYYY PYYY *
repeat-y PYBYYYY PYYY *
no-repeat YYYYYYY YYYY
5.3.5 background-attachment NYYYYYY NYYY
scroll NYYYYYY NYYY
fixed NYYYYYY NYYY
5.3.6 background-position NYYYYYY NYYY
<percentage> NYYYYYY NYYY
<length> NYYYYYY NYYY
top NYYYYYY NYYY
center NYYYYYY NYYY
bottom NYYYYYY NYYY
left NYYYYYY NYYY
right NYYYYYY NYYY
5.3.7 background PYPYYPY PYYY
<background-color> BYYYYYY BYYY
<background-image> YYYYYYY YYYY
<background-repeat> PYBYYYY PYYY
<background-attachment> NYYYYYY NYYY
<background-position> NYYYYYY NYYY
Text Properties
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
5.4.1 word-spacing NYNNNYY NYYY
normal NYNNNYY NYYY
<length> NYNNNYY NYYY
5.4.2 letter-spacing NYYYYYY NYYY
normal NYYYYYY NYYY
<length> NYYYYYY NYYY
5.4.3 text-decoration QYPPPPP QYPP
none QYYYYYY QYQY *
underline QYYYYYY QYQY
overline NYYYYYY NYYY
line-through YYYYYYY YYYY
blink YYNNNYY YYNN *
5.4.4 vertical-align NYPPPYY NYPY
baseline NYYYYYY NYYY
sub NYYYYYY NYYY
super NYYYYYY NYYY
top NYNNYYY NYYY
text-top NYNNYYY NYYY
middle NYBNYYY NYYY
bottom NYNNYYY NYBY
text-bottom NYNNYYY NYBY
<percentage> NYNNNYY NYBY
5.4.5 text-transform YYYYYYY YYYY
capitalize YYYYYYY YYYY
uppercase YYYYYYY YYYY *
lowercase YYYYYYY YYYY
none YYYYYYY YYYY
5.4.6 text-align PYYYYYY PYPY
left YYYYYYY YYYY
right YYYYYYY YYYY
center YYYYYYY YYYY
justify BYYYYYY BYNY *
5.4.7 text-indent YYYYYYY YYYY
<length> YYYYYYY YYYY
<percentage> YYYYYYY YYYY
5.4.8 line-height PYYYYYY PYYY *
normal YYYYYYY YYYY
<number> PYYYYYY PYYY
<length> BYYYYYY BYYY *
<percentage> PYYYYYY PYYY
Box Properties
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
5.5.01 margin-top PYPPYYY PYPY *
<length> PYPPYYY PYPY
<percentage> PYPPYYY PYPY
auto PYPPYYY PYPY
5.5.02 margin-right BBPPQBY BBPY *
<length> BYPPYYY BYPY
<percentage> BYPPYYY BYPY
auto NYNNYYY NYPY
5.5.03 margin-bottom NYPPYYY NYPY *
<length> NYPPYYY NYPY
<percentage> NYPPYYY NYPY
auto NYPPYYY NYPY
5.5.04 margin-left BYPPYBY BYPY *
<length> BYPPYYY BYPY
<percentage> BYPPYYY BYPY
auto BYNNYYY BYPY
5.5.05 margin BBPPYBY BBPY *
<length> BYPPYYY BYPY
<percentage> BYPPYYY BYPY
auto NYPPYYY NYPY
5.5.06 padding-top BYPPQYY BYPY *
<length> BYPPYYY BYPY
<percentage> BYPPYYY BYPY
5.5.07 padding-right BYPPQYY BYPY *
<length> BYPPYYY BYPY
<percentage> BYPPYYY BYPY
5.5.08 padding-bottom BYPPYYY BYPY *
<length> BYPPYYY BYPY
<percentage> BYPPYYY BYPY
5.5.09 padding-left BYPPYYY BYPY *
<length> BYPPYYY BYPY
<percentage> BYPPYYY BYPY
5.5.10 padding BYPPQYY BYPY *
<length> BYPPYYY BYPY
<percentage> BYPPYYY BYPY
5.5.11 border-top-width BYPPYYY BYPY *
thin YYPPYYY YYPY
medium YYPPYYY YYPY
thick YYPPYYY YYPY
<length> YYPPYYY YYPY
5.5.12 border-right-width BYPPYYY BYPY *
thin YYPPYYY YYPY
medium YYPPYYY YYPY
thick YYPPYYY YYPY
<length> YYPPYYY YYPY
5.5.13 border-bottom-width BYPPYYY BYPY *
thin BYPPYYY BYPY
medium BYPPYYY BYPY
thick BYPPYYY BYPY
<length> BYPPYYY BYPY
5.5.14 border-left-width BYPPYYY BYPY *
thin YYPPYYY YYPY
medium YYPPYYY YYPY
thick YYPPYYY YYPY
<length> YYPPYYY YYPY
5.5.15 border-width BYPPYYY BYPY *
thin YYPPYYY YYPY
medium YYPPYYY YYPY
thick YYPPYYY YYPY
<length> YYPPYYY YYPY
5.5.16 border-color PYYYYYY PYYY *
<color> PYYYYYY PYYY
5.5.17 border-style PYPPYYY PYYY
none YYYYYYY YYYY
dotted NYNNYYY NYYY
dashed NYNNYYY NYYY
solid YYYYYYY YYYY
double YYYYYYY YYYY
groove YYYYYYY YYYY
ridge YYYYYYY YYYY
inset YYYYYYY YYYY
outset YYYYYYY YYYY
5.5.18 border-top NYPPYYY NYPY *
<border-top-width> NYPPYYY NYPY
<border-style> NYPPYYY NYPY
<color> NYPPYYY NYPY
5.5.19 border-right NYPPYYY NYPY *
<border-right-width> NYPPYYY NYPY
<border-style> NYPPYYY NYPY
<color> NYPPYYY NYPY
5.5.20 border-bottom NYPPYYY NYPY *
<border-bottom-width> NYPPYYY NYPY
<border-style> NYPPYYY NYPY
<color> NYPPYYY NYPY
5.5.21 border-left NYPPYYY NYPY *
<border-left-width> NYPPYYY NYPY
<border-style> NYPPYYY NYPY
<color> NYPPYYY NYPY
5.5.22 border PYPPYYB PYPY *
<border-width> BYPPYYY BYPY
<border-style> PYPPYYY PYPY
<color> YYPPYYY YYPY
5.5.23 width PYPPYYY PYYY *
<length> PYPPYYY PYYY
<percentage> PYPPYYY PYYY
auto PYPPYYY PYYY
5.5.24 height NYYYYYY NYYY
<length> NYYYYYY NYYY
auto NYYYYYY NYYY
5.5.25 float PYPPQQY PYBQ *
left BYBBYYY BYYY
right BYBBYYY BYYY
none YYYYYYY YYYY
5.5.26 clear PYPPYYY PYYY *
none YYYYYYY YYYY
left BYBBYYY BYYY
right BYBBYYY BYYY
both YYYYYYY YYYY
Classification Properties
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
5.6.1 display PYPPPYY PYPY
block BYNYYYY BYPY
inline NYNYYYY NYNY *
list-item PYNNNYY PYPY
none YYYYYYY YYYY
5.6.2 white-space PYNNPYY PYNY
normal YYNNYYY YYNY
pre YYNNNYY YYNY
nowrap NYNNYYY NYNY
5.6.3 list-style-type PYYYYYY PYYY
disc YYYYYYY YYYY
circle YYYYYYY YYYY
square YYYYYYY YYYY
decimal YYYYYYY YYYY
lower-roman YYYYYYY YYYY
upper-roman YYYYYYY YYYY
lower-alpha YYYYYYY YYYY
upper-alpha YYYYYYY YYYY
none YYYYYYY BYYY *
5.6.4 list-style-image NYYYYYY NYYY
<url> NYYYYYY NYYY
none NYYYYYY NYYY
5.6.5 list-style-position NYYYYYY NYYY
inside NYYYYYY NYQY *
outside NYYYYYY NYYY
5.6.6 list-style PYPYYYY PYPY
<keyword> YYYYYYY PYYY
<position> NYQQYYY NYQY
<url> NYYYYYY NYYY
Units
Property
or Value
Windows95/98/NT Macintosh
NN4 NS6 IE4 IE5 IE55 Op4 Op5 NN4 NS6 IE4 IE5
6.1 Length Units YYYYYYY YYYY
em YYYYYYY YYYY
ex QYQQYYY QYQY *
px YYYYYYY YYYY
in YYYYYYY YYYY
cm YYYYYYY YYYY
mm YYYYYYY YYYY
pt YYYYYYY YYYY
pc YYYYYYY YYYY
6.2 Percentage Units YYYYYYY YYYY
<percentage> YYYYYYY YYYY
6.3 Color Units PYYYYYY PYYY
#000 YYYYYYY YYYY
#000000 YYYYYYY YYYY
(RRR,GGG,BBB) YYYYYYY YYYY
(R%,G%,B%) YYYYYYY YYYY
<keyword> BYYYYYY BYYY *
6.4 URLs BYYYYYY BYYY
<url> BYYYYYY BYYY *

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

A+R